Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Esbo och Grankulla.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, ideell och samhällsnyttig verksamhet primärt inom Esbo och Grankulla. Stiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmännyttig verksamhet.

Stiftelsen kan också ekonomiskt stöda arbete och forskning och all annan laglig verksamhet som främjar och stöder stiftelsens ändamål.

Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar lokalt och regionalt för att utveckla Esbo och Grankulla som en välmående hembygd med betoning på det svenska språket.

Stöden går huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten. Dessutom kan ekonomisk forskning stödas.

Understöd kan beviljas primärt för verksamhet.

 

Prioriteringar 2022

Coronapandemin har varit och är påfrestande. Pandemin har satt sina spår särskilt i barn och ungas psykiska välmående.  Även det fria kulturfältet har drabbats hårt under coronapandemin.

 

Under 2022 prioriterar stiftelsen understöd för

  • förebyggande arbete och verksamhet till stöd för barn och ungas psykiska välmående,
  • verksamhet som motiverar barn och unga samt personer med funktionsvariationer av olika slag att delta i motions-, kultur- och annan hobbyverksamhet,
  • initiativ och projekt som tillgodoser särskilda stödbehov bland barn och unga samt
  • verksamhet som gynnar kultur på svenska i Esbo-Grankulla.

 

Stiftelsens målsättning är att vara en ansvarsfull aktör även i utdelningsverksamheten. Stiftelsen fäster särskild uppmärksamhet vid hur sökandena i sin verksamhet förverkligar hållbarhet, mångfald och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan könen.

 

Anvisningar till sökande

Den årliga ansökningstiden är mars månad. 

Ansökan görs elektroniskt.

Endast ett (1) understöd per kalenderår kan beviljas samma sökande. Understödet kan dock gälla flera olika ändamål. Sökande uppmanas ansöka om understöd för samtliga ändamål i en och samma ansökan.

Idrottsföreningar/förbund med flera sektioner lämnar in en enda ansökan för samtliga verksamheter.

Beviljat bidrag bör redovisas senast 12 månader efter att bidraget lyfts. 

För utbildning som faller utanför den lagstadgade verksamheten (t.ex. lägerskolor, inköp av redskap och dylikt) i utbildningsenheter i Esbo och Grankulla söks verksamhetsbidrag av den lokala föräldraföreningen eller motsvarande föräldrasammanslutning. Stiftelsen beviljar understöd endast till den lokala föräldraföreningen, inte till enskilda klasser, föräldrar, elever eller lärare.

Stiftelsen beviljar understöd endast till arbetsgrupper och allmännyttiga juridiska personer.

Stiftelsen stöder inte studier i någon form för enskilda studerande.

Ansökningsförfarande
Ansökan görs elektroniskt: 
 

 

Stiftelsens bokslut 2020 och en förteckning över utdelade understöd 2020 finns uppe till höger.

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har stiftelsen gjort upp en registerbeskrivning som kan läsas via länken uppe till höger. 

 

 

 

Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia Bank Abp. 

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Christina Gestrin 
Mankbyvägen 22 
02780 Esbo
 

Förvaltningsrådsordförande
Bo Lönnqvist
Blåbärsvägen 8 B 
02160 Esbo 

Ombudsman

Mia Bengts / Navigator Partners Ab
aktiastiftelsenesbogrankulla@navigatorpartners.fi